Huishoudelijk Reglement REVEIL BUSINESS CLUB
juni 2013

1. DOELSTELLING

Het doel van de Reveil Business Club is het vormen van een ontmoetingsplek voor ondernemers/zakenmensen/directeuren/e.d. die sympathiseren met het blad Reveil, om gezamenlijk economische en creatieve waarde toe te voegen aan Reveil.
Samenvatting doelstelling Reveil: Vanuit het geloof in Jezus Christus en in gehoorzaamheid aan de Bijbel legt Reveil verband tussen leer en leven, tussen geloven en doen. Reveil is een onafhankelijk, interkerkelijk maandblad dat wordt uitgegeven door de Stichting Reveil. De uitgave van het blad wordt mogelijk gemaakt door de inkomsten uit abonnementen en advertenties en de giften van lezers.

2. ORGANISATIESTRUCTUUR

De Reveil Business Club valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Reveil. Voor uitvoerende en administratieve werkzaamheden wordt dit bestuur ondersteund door het personeel van Topic Creatieve Communicatie te Wierden.

3. LEDEN

De Reveil Business Club heeft leden. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij zoveel mogelijk deel zal nemen aan de activiteiten van de Business Club.
Het is de leden van de Business Club toegestaan om een introducé van buiten de eigen organisatie mee te nemen naar de activiteiten van de Reveil Business Club. Dit ten behoeve van de groei van het aantal leden. Een introducé kan eenmalig vrijblijvend aan een activiteit van de Business Club deelnemen. Bij deelname door dezelfde persoon aan meerdere activiteiten van de Business Club, wordt verwacht dat hij of zij lid wordt van de Reveil
Business Club of dat de kosten bij het uitnodigende lid in rekening kunnen worden gebracht.

4. DONATIE

De donatie aan de Reveil Business Club wordt jaarlijks gefactureerd door de Stichting Reveil. De opbrengst van de donatie komt voor 50% ten goede aan het maandblad Reveil en voor 50% aan de organisatie en activiteiten van de Reveil Business Club.
De donatie aan de Reveil Business Club loopt parallel aan het kalenderjaar. Het lid ontvangt bij intrede een factuur op basis van het aantal businessmeetings die nog plaats vinden en vervolgens weer in januari. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 2 maanden voor het begin van een nieuw kalenderjaar schriftelijk te geschieden bij de Reveil Business Club, Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden of via een mail aan:
reveilbusinessclub@maandbladreveil.nl
N.B. De jaarlijkse donatie is fiscaal aftrekbaar (IB/VPB).

5. ACTIVITEITEN

De Reveil Business Club zal maximaal 4 maal per jaar een meeting voor haar leden organiseren, tenzij onderling anders overeengekomen. Tijdens deze meeting is er:

  • een buffet
  • een programma (spreker etc.)
  • gelegenheid tot netwerken/nadere kennismaking

Tijdens deze activiteiten zal er tevens voldoende gelegenheid geboden worden om elkaar te ontmoeten en zal de stand van zaken rondom het maandblad Reveil uiteengezet worden. Via de website www.reveilbusinessclub.nl worden de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het maandblad Reveil en de Reveil Business Club.

6. SAMENSTELLING BUSINESS CLUB

Om het karakter en niveau van de Reveil Business Club te bewaken, worden de leden van de Reveil Business Club aangemoedigd om geschikte nieuwe kandidaten uit het bedrijfsleven te introduceren. De groei van het aantal leden van de Reveil Business Club zal met name door mond tot mond reclame en persoonlijke uitnodigingen bewerkstelligd worden.