Algemene Voorwaarden Stichting Reveil

Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op een abonnement op het maandblad Reveil en/of een lidmaatschappen op de Reveil Business Club, beide activiteiten die worden ontplooid door de Stichting Reveil, Burg. J.C. van den bergplein 34, 7642GT Wierden, KvK-nummer: 06031569, Btw-identificatienummer: NL8030.50.148.B1
1.2 Een abonnement omvat de levering van een door Stichting Reveil uitgegeven tijdschrift voor de overeengekomen termijn dan wel een losse editie, ofwel (de levering van) een door Reveil aangeboden digitale dienst voor de overeengekomen termijn.
1.3 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Reveil, deze voorwaarden te accepteren.
1.4 Reveil garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.6 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.7 Reveil is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift of de digitale dienst waarvoor het abonnement is aangegaan, of de businessclub, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld; het lid van de businessclub heeft recht op een evenredig deel van de contributie terug te vorderen.
1.8 Deze Algemene Voorwaarden van Reveil zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Stichting Reveil, Burg. J.C. van den bergplein 34, 7642GT Wierden
1.9 Reveil behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

Nieuwe abonnementen/nieuw lidmaatschap
2.1 Nieuwe abonnementen/lidmaatschappen kunnen op ieder moment ingaan.
2.2 Een consument heeft alleen recht op een kortingsaanbieding of welkomstgeschenk als deze het afgelopen half jaar geen abonnement/lidmaatschap heeft gehad op het tijdschrift c.q. digitaal product/businessclub in kwestie.

Herroepingsrecht
3.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om:
a. in het geval van het aangaan van een tijdschriftabonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.
3.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de administratie van Reveil (zie contactgegevens hierboven onder 1.8) en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht.
3.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar Reveil, Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642GT Wierden.
3.4 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het teveel betaalde abonnementsgeld retour.
3.5 In het geval van een lidmaatschap op de Reveil Business Club heeft het lid geen recht op herroeping.

Duur en opzegging van het abonnement/lidmaatschap
4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd. Binnen de eerste
abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn Reveil over deze opzegging moet berichten. Dit kan telefonisch via een mailbericht of het betreffende contactformulier op de website www.maandbladreveil.nl
4.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Wanneer een abonnementstermijn niet geheel wordt afgenomen zal Reveil de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het teveel betaalde abonnementsgeld.
4.3 Informatie over de looptijd van een abonnement kan bij de administratie van Reveil worden opgevraagd via een mail aan administratie@maandbladreveil.nl colofon van het tijdschrift of de website (in het geval van een digitale dienst).
4.4 Opzegging van het lidmaatschap van de Reveil Business Club dient 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar plaats te vinden via een mail naar info@reveilbusinessclub.nl

Betaling abonnementsgeld/lidmaatschap
5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden na ontvangst van de factuur die met het maart- of aprilnummer wordt meegezonden.
5.2 Abonnementsprijzen staan vermeld in de colofon het magazine.
5.3 Bij niet tijdige betalingen houdt Reveil zich het recht herinneringskosten in rekening te brengen. Dit geldt ook voor de Reveil Business Club (zie onder 5.5)
5.4 Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Reveil gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
5.5 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
5.4 Reveil behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het geval van een tijdschrift abonnement in het colofon van het tijdschrift gepubliceerd.
5.5 Betaling van het lidmaatschap op de Reveil Business Club dient te geschieden na ontvangst van de factuur, binnen een termijn van 30 dagen. Deze factuur wordt aan het begin van het kalenderjaar verzonden.

Bezorging/bijwonen activiteiten businessclub
6.1 De bezorging van Reveil vindt plaats via PostNL Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact met de administratie: administratie@maandbladreveil.nl
6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail aan: administratie@maandbladreveil.nl of via het adreswijzigingsformulier op www.maandbladreveil.nl
6.3 Als leden of gasten een meeting van de businessclub niet bezoeken, is het niet mogelijk de betaling terug te vorderen.

7. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming
Reveil is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Reveil en de abonnee;
ii) een administratie bij te houden van alle abonnees;
iii) de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Reveil haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee;
iv) relevante aanbiedingen te doen van Reveil; en
v) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).

Reveil respecteert de privacy van haar abonnees. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het van Reveil.privacy- en cookie beleid

Klachten
De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Reveil via de contactgegevens vermeld in artikel 1.8 van deze voorwaarden. Reveil zal de klacht in behandeling nemen en zo snel mogelijk bericht sturen aan de abonnee.

Aansprakelijkheid
Reveil is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Reveil is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Reveil komt. Reveil is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Reveil geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij Reveil aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
Reveil is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Reveil gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Reveil, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Reveil, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Reveil. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Reveil. Reveil is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het blad dan wel dienst is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Reveil is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Reveil de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan Reveil is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzenzijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 oktober 2022. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde voorwaarden